Sprungziele
Seiteninhalt

3-69 An der Chaussee 16

Rechtskraft: 12.05.2022

Dokumente

Satzung
(PDF: 2.9 MB)

Begründung
(PDF: 5.2 MB)

Textliche Festsetzung
(PDF: 146 kB)